NU URCD

Udruženje za razvoj civilnog društva iz Bijelog Polja je nevladina i neprofitna organizacija osnovana 12.12.2003. godine, a 19.01.2012. godine izvršilo je usklađivanje Statuta sa Zakonom o nevladinim organizacijama (,,Sl. List CG“ broj 39/11).

O nama

Udruženje za razvoj civilnog društva sa sjedištem u Bijelom Polju, je nevladina organizacija osnovana 12.12.2003. godine, a 19.01.2012. godine izvršila usklađivanje Statuta sa Zakonom o nevladinim organizacijama (,,Sl. List CG“ broj 39/11).         

Udruženje za razvoj civilnog društva je udruženje građana, neprofitno udruženje, osnovano sa ciljem ostvarivanja zajedničkih i javnih interesa u oblasti demokratije i ljudskih prava, vladavine prava, evropske integracije, participacije građana u procesu donošenja odluka, rodne ravnopravnosti, rodno zasnovanog nasilja, socijalne i zdravstvene zaštite, zaštite prava OSI, zaštite prava marginalizovanih grupa, socijalna inkluzija i unapređenje prava Roma, vaninstitucionalno obrazovanje djece i  mladih, borba protiv svih oblika zavisnosti, humanitarne djelatnosti, očuvanje životne sredine, kulture i tehničke kulture, razvoj medijskog pluralizma, razvoj civilnog društva na principima održivog razvoja.

Ključne oblasti djelovanja organizacije su:

• Demokratija i ljudska prava

• Rodna ravnopravnost

• Rodno zasnovano nasilje

• Zdravlje

• Socijalna zaštita

. Obrazovanje

• Participacija građana u procesu donošenja odluka 

.  Ekologija

.  Kultura

• Humanitarne djelatnosti

Organizacija teži poboljšanju položaja žena, djece, mladih i starih osoba. Poseban akcenat se daje pripadnicama/ima posebno osjetljivih kategorija, kao što su samohrani roditelji, Romkinje, žene žrtve nasilja i diskriminacije, socijalno ugožena djeca i starije osobe.

Vizija

Društvo jednakih mogućnosti u kojem su humanost, različitost, rodna ravnopravnost i život bez nasilja temeljne vrijednosti.

Misija

Izgradnja građanskog društva svjesnog svojih prava i odgovornosti, kroz informisanje i edukaciju građana, obrazovne programe, socio-humanitarne djelatnosti, podršku za osobe ugrožene diskriminacijom i nasiljem, istraživanja, javno zastupanje i praćenje sprovođenja mehanizama zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori.

t

CILJEVI

 • Zaštita i promocija ljudskih, građanskih prava i sloboda.
 • Razvoj demokratskog i jačanje civilnog društva.
 • Izgradnja društva vladavine prava.
 • Učeše građana i građanki u procesima odlučivanja.
 • Razvoj saradnje građana i građanki sa organima lokalne i državne vlasti.
 • Rad u oblasti EU integracija i njihova promocija.
 • Informisanost građana putem novih medija, veb portala i društvenih mreža.
 • Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) u skladu sa programskim ciljevima.
 • Doprinos unapređenju ženskih ljudskih prava.
 • Doprinos radu u oblasti rodne ravnopravnosti.
 • Razvoj multikulture, dijaloga i tolerancije.
 • Unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite.
 • Doprinos radu u oblasti dječije zaštite, inkluzije i socijalne politike.
 • Unapređenje položaja OSI i njihovo osnaživanje, inkluzija i zapošljavanje.
 • Pomoć i podrška starijim licima.
 • Socijalna inkluzija i unapređenje prava
 • Pomoć i podrška licima u ruralnom području.
 • Unapređenje zdravlja i promocija zdravih stilova života.
 • Rad na suzbijanju svih zaraznih bolesti AIDS,HIV.
 • Doprinos učešću i uključivanju mladih u svim oblastima društvenog života.
 • Rad sa djecom i mladim talentima i njihova promocija.
 • Doprinos razvoju i promocija volonterizma i aktivizma građana i građanki, sa akcentom na mlade.
 • Borba protiv svih oblika bolesti zavisnosti (nikotin, alkohol, droga, kockanje, sportske kladionice,  internet i društvene mreže), pomoć i podrška građanima sa posebnim akcentom na mlade u riziku.
 • Doprinos u borbi protiv trgovine ljudima i svih vidova i oblika eksplatacije.
 • Unapređenje saradnje sa socijalnim, obrazovnim i drugim ustanovama.
 • Razvoj i promocija kulture i kulturno umjetničkog stvaralaštva.
 • Razvoj i promocija Filantropije.
 • Doprinos istraživačkoj djelatnosti.
 • Doprinos smanjenju siromaštva kroz edukaciju i zapošljavanje.
 • Razvoj neprofitnog i socijalnog preduzetništva.
 • Nauka, obrazovanje i identitet.
 • Promovisanje ideje održivog razvoja.
 • Ekologija – rad u oblasti zaštite životne sredine.
 • Doprinos razvoju ruralnih oblasti u Crnoj Gori.
 • Doprinos razvoju i promociji turizma na sjeveru Crne Gore.
 • Rad na mijenjanju svijesti javnost o saobraćajnoj kulturi.
 • Doprinos unapređenju sporta.
 • Doprinos radu na suzbijanju korupcije.
 • Doprinos u suzbijanju sive ekonomije i nelojalne konkurencije
 • Doprinos radu na unapređenju zaštite na radu.
 • Doprinos radu na unapređenju zaštite potrošača.
 • Razvijanje medijskog pluralizma na principima održivog razvoja.
 • Rad u oblasti konsaltinga u cilju jačanja ljudskih resursa, kroz edukaciju, lokalnih službenika, preduzetnika NVO.
 • Unapređenje saradnje i partnerstva sa institucijama sistema, donosiocima odluka, ustanovama, NVO na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.
 • Jačanje tehničkih kapaciteta i ljudskih resursa udruženja.

DJELATNOSTI

 • Promocija i javno zastupanje ostvarivanja ljudskih prava i sloboda.
 • Edukaciju građana u vezi sa njihovim pravima, obavezama i mogućnostima u raznim sverama života i rada, kao i motivisanje za aktivno uključivanje u društvene procese.
 • Zagovaranje za donošenje, unapređenje i primjenu zakonskih i podzakonskih propisa.
 • Praćenje rada lokalnih organa, institucija i ustanova.
 • Unapređenje pravnog sistema i praćenje rada pravosuđa.
 • Promocija i edukacija u oblasti EU integracija.
 • Aktivnosti na promociji i zaštiti ženskih ljudskih prava.
 • Organizovanje i sprovođenje informativno/edukativnih kampanja, manifestacija, konferencija, treninga, javnih debata, panel diskusija, okruglih stolova predavanja, kurseva, seminara, fokus grupa, radionica, tribina, predstava, izložbi, performansa, akcija, radio i tv emisija, press konferencija, snimanje dokumentarnih emisija i izrada spotova u ostvarivanju postavljenih ciljeva udruženja.
 • Organizacija povezivanja i saradnje Udruženja sa drugim NVO, ustanovama, institucijama, preduzetnicima, biznis sektorom u zajednici, državi i okruženju, radi udruživanja i zajedničkog rada od značaja za razvoj društva.
 • Izrada, sprovođenje i monitoring projekata.
 • Organizovanje volonterskih i humanitarnih akcija u cilju pružanja pomoći različitim kategorijama.
 • Organizacija aktivnosti iz oblasti rada i socijalnog staranja.
 • Organizovanje i prikupljanje finansijskih sredstava u lokalnoj zajednici, državi i dijaspori, u cilju sprovođena aktivnosti koji će doprinijeti unapređenju kvaliteta života građana.
 • Organizovanje vaninstitucionalnog, neformalnog obrazovanja građana i građanki, sa posebnim akcentom na djecu, mlade u riziku i marginalizovane grupe (Romi, OSI, žene žrtve svih oblika nasilja, samohrani roditelji, LGBT).
 • Doprinos samozapošljavanju OSI.
 • Razvoj institucionalnog obrazovanja i saradnja sa obrazovnim institucijama, predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i fakultetima.
 • Edukacija u oblasti IT – informacione tehnologije.
 • Organizovanje drugih vidova naučnih, kulturnih, zabavnih,muzičkih i sportskih događaja.
 • Unapređenje zdravstva.
 • Organizovanje i podrška preventivnim aktivnostima u oblasti HIV-a.
 • Organizacija aktivnosti o bolestima zavisnosti (nikotin alkohol, droga, sportske kladionice, internet i društvene mreže), pomoć i podrška građanima sa posebnim akcentom na mlade u riziku.
 • Organizacija aktivnosti na suzbijanju vršnjačkog nasilja djece i mladih.
 • Rad na promociji prava mladih i zdravih stilova života.
 • Rad na očuvanju i unapređenju zdravlja djece i mladih.
 • Rad u oblasti dječije zaštite, inkluzije i socijalne politike.
 • Doprinos uključivanju djece i mladih iz marginalizovanih grupa u društvo i sprečavanje njihovog mogućeg zapostavljanja.
 • Organizacija aktivnosti na razvoju preduzetništva.
 • Rad na promociji volonterizma i aktivizma.
 • Rad na unapređenju zaštite potrošača.
 • Rad na unapređenju zaštite na radu.
 • Doprinos u suzbijanju sive ekonomije i nelojalne konkurencije.
 • Mijenjanje svijesti javnosti o značaju saobraćajne kulture.
 • Jačanje medijskog pluralizma.
 • Istraživanja, sprovođenje anketa, analiza.
 • Iniciranje raznih aktivnosti vezanih za zaštitu životne i radne okoline sa ciljem poboljšanja kvaliteta života.
 • Organizacija aktivnosti vezane za promociju i razvoju sporta.
 • Organizacija aktivnosti i doprinos suzbijanju korupcije.
 • Organizacija aktivnosti na polju medija i marketinga.
 • Organizacija aktivnosti promocije i razvoja poljoprivrednih potencijala u cilju održivog razvoja sela.
 • Organizacija aktivnosti promocije i razvoja turističkih resursa, eko turizma u cilju održivog razvoja sela.
 • Organizacija aktivnosti u cilju edukacije poljoprivrednika i žena preduzetnica u seoskom području.
 • Organizovanje aktivnosti i rad na konsaltingu kroz edukaciju preduzetnika, lokalnih službenika, predstavnika medija, NVO, građana i građanki.
 • Istraživanje javnog mnjenja.
 • Kreiranje, uređivanje i održavanje veb portal.
 • Priprema i distribucija edukativno/informativnog materijala, publikacija, brošura, časopisa, letaka i drugog materijala, u skladu sa programskim ciljevima i djelatnostima Udruženja.
 • Učestvovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i sajmovima.
 • Organizovanje studijskih putovanja i drugih oblika usavršavanja.
 • Jačanje civilnog društva i edukacija njihovih članova.

Sastanak sa predsjednikom Opštine Plav

Danas smo bili u Plavu. Predstavnica Udruzenje Za Razvoj CivilnogDrustva Mirsala Tomić, bila je na sastanak sa predsjednikom Opštine Plav Nihadom Canovićem, predsjednicom Skupštine Plav Jasminom Cikotić i sekretarom Sekretarijata za privredu, razvoj i finansije...

read more

Sastanak sa predsjednikom Skupštine Mojkovac

Danas je predstavnica Udruzenje Za Razvoj CivilnogDrustva Mirsala Tomić, bila na sastanak sa predsjednikom Skupštine Mojkovac, Dragomirom Mrdak. Cilj sastanka bio je predstavljanje Inicijative za rodno budžetiranje žena u poljoprivredi, koju su nakon sastanka...

read more

Inicijativa za rodno budžetiranje žena u poljoprivredi

Predsjednica Skupštine opštine Nemša Omerhodžić razgovarala je sa predstavnicom NVO Udruženja za razvoj civilnog društva Mirsalom Tomić i učesnicom obuke za rodno budžetiranje Natašom Vuković, koje su podnijele inicijativu za rodno budžetiranje žena u poljoprivredi....

read more

Mojkovac

U CRNOJ GORI SE REALIZUJE PROJEKAT “SEOSKE ŽENE U FOKUSU” Trening za ekonomsko i rodno osnaživanje žena održan u Mojkovcu Jednodnevni trening za EKONOMSKO I RODNO OSNAŽIVANJE ŽENA održan je u Opštini Mojkovac, u srijedu 15. januara. Trening je dio projekta “Seoske...

read more

Bijelo Polje

U OKVURU PROJEKTA “SEOSKE ŽENE U FOKUSU” ODRŽAN TRENING NEZAPOSLENIM ŽENAMA IZ BIJELOG POLJA Raste interesovanje za projekte ekonomskog i rodnog osnaživanja Trening za EKONOMSKO I RODNO OSNAŽIVANJE ŽENA održan je danas u MZ Rasovo. Trening je dio projekta “Seoske žene...

read more

Članovi udruženja

Ime i prezime

Uloga , Zanimanje

Ime i prezime

Uloga , Zanimanje

Ime i prezime

Uloga , Zanimanje

Ime i prezime

Uloga , Zanimanje

NVO URCD

NVO ”Udruženje za razvoj civilnog društva” iz Bijelog Polja

Pišite nam

3 + 3 =

Sajt je izgradjen u okviru projekta “Moja zajednica-Snažna zajednica! ”  koji je finansijski podržan od strane Evropske unije u okviru IPA programa za razvoj civilnog društva 2016. Projekat implementira Centar za razvoj nevladinih organizacija u saradnji sa Udruženjem za razvoj civilnog društva i NVO Aktivna zona.