NU URCD

Udruženje za razvoj civilnog društva iz Bijelog Polja je nevladina i neprofitna organizacija osnovana 12.12.2003. godine, a 19.01.2012. godine izvršilo je usklađivanje Statuta sa Zakonom o nevladinim organizacijama (,,Sl. List CG“ broj 39/11).

O nama

Udruženje za razvoj civilnog društva sa sjedištem u Bijelom Polju, je nevladina organizacija osnovana 12.12.2003. godine, a 19.01.2012. godine izvršila usklađivanje Statuta sa Zakonom o nevladinim organizacijama (,,Sl. List CG“ broj 39/11).         

Udruženje za razvoj civilnog društva je udruženje građana, neprofitno udruženje, osnovano sa ciljem ostvarivanja zajedničkih i javnih interesa u oblasti demokratije i ljudskih prava, vladavine prava, evropske integracije, participacije građana u procesu donošenja odluka, rodne ravnopravnosti, rodno zasnovanog nasilja, socijalne i zdravstvene zaštite, zaštite prava OSI, zaštite prava marginalizovanih grupa, socijalna inkluzija i unapređenje prava Roma, vaninstitucionalno obrazovanje djece i  mladih, borba protiv svih oblika zavisnosti, humanitarne djelatnosti, očuvanje životne sredine, kulture i tehničke kulture, razvoj medijskog pluralizma, razvoj civilnog društva na principima održivog razvoja.

Ključne oblasti djelovanja organizacije su:

• Demokratija i ljudska prava

• Rodna ravnopravnost

• Rodno zasnovano nasilje

• Zdravlje

• Socijalna zaštita

. Obrazovanje

• Participacija građana u procesu donošenja odluka 

.  Ekologija

.  Kultura

• Humanitarne djelatnosti

Organizacija teži poboljšanju položaja žena, djece, mladih i starih osoba. Poseban akcenat se daje pripadnicama/ima posebno osjetljivih kategorija, kao što su samohrani roditelji, Romkinje, žene žrtve nasilja i diskriminacije, socijalno ugožena djeca i starije osobe.

Vizija

Društvo jednakih mogućnosti u kojem su humanost, različitost, rodna ravnopravnost i život bez nasilja temeljne vrijednosti.

Misija

Izgradnja građanskog društva svjesnog svojih prava i odgovornosti, kroz informisanje i edukaciju građana, obrazovne programe, socio-humanitarne djelatnosti, podršku za osobe ugrožene diskriminacijom i nasiljem, istraživanja, javno zastupanje i praćenje sprovođenja mehanizama zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori.

t

CILJEVI

 • Zaštita i promocija ljudskih, građanskih prava i sloboda.
 • Razvoj demokratskog i jačanje civilnog društva.
 • Izgradnja društva vladavine prava.
 • Učeše građana i građanki u procesima odlučivanja.
 • Razvoj saradnje građana i građanki sa organima lokalne i državne vlasti.
 • Rad u oblasti EU integracija i njihova promocija.
 • Informisanost građana putem novih medija, veb portala i društvenih mreža.
 • Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) u skladu sa programskim ciljevima.
 • Doprinos unapređenju ženskih ljudskih prava.
 • Doprinos radu u oblasti rodne ravnopravnosti.
 • Razvoj multikulture, dijaloga i tolerancije.
 • Unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite.
 • Doprinos radu u oblasti dječije zaštite, inkluzije i socijalne politike.
 • Unapređenje položaja OSI i njihovo osnaživanje, inkluzija i zapošljavanje.
 • Pomoć i podrška starijim licima.
 • Socijalna inkluzija i unapređenje prava
 • Pomoć i podrška licima u ruralnom području.
 • Unapređenje zdravlja i promocija zdravih stilova života.
 • Rad na suzbijanju svih zaraznih bolesti AIDS,HIV.
 • Doprinos učešću i uključivanju mladih u svim oblastima društvenog života.
 • Rad sa djecom i mladim talentima i njihova promocija.
 • Doprinos razvoju i promocija volonterizma i aktivizma građana i građanki, sa akcentom na mlade.
 • Borba protiv svih oblika bolesti zavisnosti (nikotin, alkohol, droga, kockanje, sportske kladionice,  internet i društvene mreže), pomoć i podrška građanima sa posebnim akcentom na mlade u riziku.
 • Doprinos u borbi protiv trgovine ljudima i svih vidova i oblika eksplatacije.
 • Unapređenje saradnje sa socijalnim, obrazovnim i drugim ustanovama.
 • Razvoj i promocija kulture i kulturno umjetničkog stvaralaštva.
 • Razvoj i promocija Filantropije.
 • Doprinos istraživačkoj djelatnosti.
 • Doprinos smanjenju siromaštva kroz edukaciju i zapošljavanje.
 • Razvoj neprofitnog i socijalnog preduzetništva.
 • Nauka, obrazovanje i identitet.
 • Promovisanje ideje održivog razvoja.
 • Ekologija – rad u oblasti zaštite životne sredine.
 • Doprinos razvoju ruralnih oblasti u Crnoj Gori.
 • Doprinos razvoju i promociji turizma na sjeveru Crne Gore.
 • Rad na mijenjanju svijesti javnost o saobraćajnoj kulturi.
 • Doprinos unapređenju sporta.
 • Doprinos radu na suzbijanju korupcije.
 • Doprinos u suzbijanju sive ekonomije i nelojalne konkurencije
 • Doprinos radu na unapređenju zaštite na radu.
 • Doprinos radu na unapređenju zaštite potrošača.
 • Razvijanje medijskog pluralizma na principima održivog razvoja.
 • Rad u oblasti konsaltinga u cilju jačanja ljudskih resursa, kroz edukaciju, lokalnih službenika, preduzetnika NVO.
 • Unapređenje saradnje i partnerstva sa institucijama sistema, donosiocima odluka, ustanovama, NVO na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.
 • Jačanje tehničkih kapaciteta i ljudskih resursa udruženja.

DJELATNOSTI

 • Promocija i javno zastupanje ostvarivanja ljudskih prava i sloboda.
 • Edukaciju građana u vezi sa njihovim pravima, obavezama i mogućnostima u raznim sverama života i rada, kao i motivisanje za aktivno uključivanje u društvene procese.
 • Zagovaranje za donošenje, unapređenje i primjenu zakonskih i podzakonskih propisa.
 • Praćenje rada lokalnih organa, institucija i ustanova.
 • Unapređenje pravnog sistema i praćenje rada pravosuđa.
 • Promocija i edukacija u oblasti EU integracija.
 • Aktivnosti na promociji i zaštiti ženskih ljudskih prava.
 • Organizovanje i sprovođenje informativno/edukativnih kampanja, manifestacija, konferencija, treninga, javnih debata, panel diskusija, okruglih stolova predavanja, kurseva, seminara, fokus grupa, radionica, tribina, predstava, izložbi, performansa, akcija, radio i tv emisija, press konferencija, snimanje dokumentarnih emisija i izrada spotova u ostvarivanju postavljenih ciljeva udruženja.
 • Organizacija povezivanja i saradnje Udruženja sa drugim NVO, ustanovama, institucijama, preduzetnicima, biznis sektorom u zajednici, državi i okruženju, radi udruživanja i zajedničkog rada od značaja za razvoj društva.
 • Izrada, sprovođenje i monitoring projekata.
 • Organizovanje volonterskih i humanitarnih akcija u cilju pružanja pomoći različitim kategorijama.
 • Organizacija aktivnosti iz oblasti rada i socijalnog staranja.
 • Organizovanje i prikupljanje finansijskih sredstava u lokalnoj zajednici, državi i dijaspori, u cilju sprovođena aktivnosti koji će doprinijeti unapređenju kvaliteta života građana.
 • Organizovanje vaninstitucionalnog, neformalnog obrazovanja građana i građanki, sa posebnim akcentom na djecu, mlade u riziku i marginalizovane grupe (Romi, OSI, žene žrtve svih oblika nasilja, samohrani roditelji, LGBT).
 • Doprinos samozapošljavanju OSI.
 • Razvoj institucionalnog obrazovanja i saradnja sa obrazovnim institucijama, predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i fakultetima.
 • Edukacija u oblasti IT – informacione tehnologije.
 • Organizovanje drugih vidova naučnih, kulturnih, zabavnih,muzičkih i sportskih događaja.
 • Unapređenje zdravstva.
 • Organizovanje i podrška preventivnim aktivnostima u oblasti HIV-a.
 • Organizacija aktivnosti o bolestima zavisnosti (nikotin alkohol, droga, sportske kladionice, internet i društvene mreže), pomoć i podrška građanima sa posebnim akcentom na mlade u riziku.
 • Organizacija aktivnosti na suzbijanju vršnjačkog nasilja djece i mladih.
 • Rad na promociji prava mladih i zdravih stilova života.
 • Rad na očuvanju i unapređenju zdravlja djece i mladih.
 • Rad u oblasti dječije zaštite, inkluzije i socijalne politike.
 • Doprinos uključivanju djece i mladih iz marginalizovanih grupa u društvo i sprečavanje njihovog mogućeg zapostavljanja.
 • Organizacija aktivnosti na razvoju preduzetništva.
 • Rad na promociji volonterizma i aktivizma.
 • Rad na unapređenju zaštite potrošača.
 • Rad na unapređenju zaštite na radu.
 • Doprinos u suzbijanju sive ekonomije i nelojalne konkurencije.
 • Mijenjanje svijesti javnosti o značaju saobraćajne kulture.
 • Jačanje medijskog pluralizma.
 • Istraživanja, sprovođenje anketa, analiza.
 • Iniciranje raznih aktivnosti vezanih za zaštitu životne i radne okoline sa ciljem poboljšanja kvaliteta života.
 • Organizacija aktivnosti vezane za promociju i razvoju sporta.
 • Organizacija aktivnosti i doprinos suzbijanju korupcije.
 • Organizacija aktivnosti na polju medija i marketinga.
 • Organizacija aktivnosti promocije i razvoja poljoprivrednih potencijala u cilju održivog razvoja sela.
 • Organizacija aktivnosti promocije i razvoja turističkih resursa, eko turizma u cilju održivog razvoja sela.
 • Organizacija aktivnosti u cilju edukacije poljoprivrednika i žena preduzetnica u seoskom području.
 • Organizovanje aktivnosti i rad na konsaltingu kroz edukaciju preduzetnika, lokalnih službenika, predstavnika medija, NVO, građana i građanki.
 • Istraživanje javnog mnjenja.
 • Kreiranje, uređivanje i održavanje veb portal.
 • Priprema i distribucija edukativno/informativnog materijala, publikacija, brošura, časopisa, letaka i drugog materijala, u skladu sa programskim ciljevima i djelatnostima Udruženja.
 • Učestvovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i sajmovima.
 • Organizovanje studijskih putovanja i drugih oblika usavršavanja.
 • Jačanje civilnog društva i edukacija njihovih članova.

Training ′′Gender Budgeting′′

The Association for the Development of Civil Society based in Bijelo Polje, 17.- 18.04.2021. implemented training ′′Gender Budgeting′′ in Kolasin. The goal of organizing training was to strengthen the capacity of decision makers in three northern municipalities to...

read more

Trening/obuka “Rodno budžetiranje”

Udruženje za razvoj civilnog društva sa sjedištem u Bijelom Polju, 17.-18.04.2021. godine, realizovalo je u Kolašinu trening/obuku “Rodno budžetiranje”. Cilj organizovanja treninga/obuke bio je jačanje kapaciteta donosioca odluka u tri sjeverne opštine za preduzimanje...

read more

Mojkovac

U CRNOJ GORI SE REALIZUJE PROJEKAT “SEOSKE ŽENE U FOKUSU” Trening za ekonomsko i rodno osnaživanje žena održan u Mojkovcu Jednodnevni trening za EKONOMSKO I RODNO OSNAŽIVANJE ŽENA održan je u Opštini Mojkovac, u srijedu 15. januara. Trening je dio projekta “Seoske...

read more

Bijelo Polje

U OKVURU PROJEKTA “SEOSKE ŽENE U FOKUSU” ODRŽAN TRENING NEZAPOSLENIM ŽENAMA IZ BIJELOG POLJA Raste interesovanje za projekte ekonomskog i rodnog osnaživanja Trening za EKONOMSKO I RODNO OSNAŽIVANJE ŽENA održan je danas u MZ Rasovo. Trening je dio projekta “Seoske žene...

read more

Članovi udruženja

Ime i prezime

Uloga , Zanimanje

Ime i prezime

Uloga , Zanimanje

Ime i prezime

Uloga , Zanimanje

Ime i prezime

Uloga , Zanimanje

NVO URCD

NVO ”Udruženje za razvoj civilnog društva” iz Bijelog Polja

Pišite nam

12 + 15 =

Sajt je izgradjen u okviru projekta “Moja zajednica-Snažna zajednica! ”  koji je finansijski podržan od strane Evropske unije u okviru IPA programa za razvoj civilnog društva 2016. Projekat implementira Centar za razvoj nevladinih organizacija u saradnji sa Udruženjem za razvoj civilnog društva i NVO Aktivna zona.