Statut

NVO URCD Međunarodni Sertifikat URCD
84000 Bijelo Polje licenciran prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015
mob: +38267581762
e-mail: urcd@t-com.me

NVO ”Udruženje za razvoj civilnog društva” iz Bijelog Polja je nestranačka, nevladina i neprofitna
organizacija osnovana 12.12.2003. godine, a 19.01.2012. godine izvršilo je usklađivanje Statuta sa
Zakonom o nevladinim organizacijama (,,Sl. List CG“ broj 39/11).
Udruženje je osnovano u cilju zaštite ljudskih prava u skladu sa Univerzalnom deklaracijom o
ljudskim pravima. Ključne oblasti djelovanja organizacije su:
• Demokratija i ljudska prava
• Rodna ravnopravnost
• Rodno zasnovano nasilje
• Zdravlje
• Socijalna zaštita
• Participacija građana u procesu donošenja odluka
• Humanitarne djelatnosti
Organizacija teži poboljšanju položaja žena, djece, mladih i starih osoba. Poseban akcenat se daje
pripadnicama/ima posebno osjetljivih kategorija kao što su samohrani roditelji, Romkinje, žene žrtve
nasilja i diskriminacije, socijalno ugožena djeca i stari.

NVO URCD download