Projekat “Socijalna inkluzija i vladavina prava u procesu evropskih integracija u Crnoj Gori” je realizovao SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, u partnerstvu sa CAZAS-om i Udruženjem za razvoj civilnog društva iz Bijelog Polja.

Projekat je finansiran od strane Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori kroz program Civil Society Development – IPA 2014 Civil Society Facility Montenegro Programme.

Opšti cilj projekta je stvaranje aktivnog civilnog društva spremnog da sa kapacitetima utiče na socijalnu inkluziju i vladavinu prava, a specifični cilj je stvaranje uslova za punu patricipaciju u procesu donošenja odluka i povoljno pravno i finasnijsko okruženje organizacija pružaoca socijalnih usluga u Crnoj Gori.