Ženska Alijansa za Razvoj – Nikšić u saradnji sa lokalnim partnerom nevladinom organizacijom Udruzenje Za Razvoj CivilnogDrustva – Bijelo Polje, organizovala je lokalni događaj okrugli sto na temu: “Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou, zagovaranje za budžet po mjeri građana/ki”, 10.03.2023. god. sa početkom u 11h, u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.
Događaj je organizovan u sklopu projekta “Zagovaranje rodno odgovornog budžeta na lokalnom nivou”, koji sprovodi Ženska Alijansa za Razvoj – Nikšić, podržan je od strane Reaktora – Istraživanje na djelu i njihovih partnera kroz akciju „Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU“. Ovu akciju finansira Evropska unija, a sufinansira Švedska.
Prisutne je pozdravila Mirsala Idrizovic direktorica Udruzenje Za Razvoj CivilnogDrustva – Bijelo Polje i tom prilikom zahvalila se lokalnoj samoupravi na saradnji i podršci u organizovanju ovog događaja, na raspolaganju prostornih, ljudskih i tehničkih resursa, predstavniku medija NVO Multimedijalni studio koji izvještava u kontinuitetu sa aktivnosti koje organizuje Udruženje.
Ispred lokalne samouprave prisutne je pozdravio Miloš Kljajević, rukovodilac Odjeljenja za kancelarije Opštine Bijelo Polje.
Nakon pozdravnih riječi Mirsala Idrizovic prezentovala je Analizu o orodnjavanju politika i budžeta, programima podrške namijenjeni ženama, finansiranju iz lokalnog budžeta u opštinama Bijelo Polje i Berane za 2020/2021/2022. god. koju je uradila u periodu april-maj 2022.god. a, bila je angažovana od #ŽenskaAlijansazaRazvoj – Nikšić.
Na događaju je bilo 20 učesnica/učesnika.
Ciljna grupa okruglog stola bile/i su: sekretarka Sekretarijata za finansije, sekretarka Skupštine opštine Bijelo Polje, predstavnici/ce Sekretarijata za finansije, Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo, Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj, rukovodilac Sektora za preduzetništvo i turizam, rukovodilac Odjeljenja za kancelarije Opštine Bijelo Polje, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Područna jedinica Bijelo Polje, Centra za podršku djeci i porodici, opštinskih kancelarija, Kancelarije za rodnu ravnopravnost, Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama, NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, NVO Čajevi Joksimović, Medžlisa IZ Bijelo Polje “SEJJIDA”, NVO “EUROMOST”, NVO Udruženje roditelja “OAZA”, NVO Multimedijalni studio, NVO URCD.
Nakon prezentacije na okruglom stolu predstavnici/ce lokalne uprave, institucija i organizacija na lokalnom nivou koje se bave rodnom ravnopravnošću, u radnoj atmosferi kroz diskusiju aktivno su učestvovali i vodili dijalog i otvorili teme o programima podsticajnih mjera za žene u poljoprivredi,mogućnostima subvencija za žene na koje se vodi poljoprivredno gazdinstvo, programima kreditiranja za žene nositeljke poljoprivrednog gazdinstva u cilju podsticaja za žene u ruralnim područjima naše opštine, primjerim pozitivne prakse žena dobitnica navedenih sredstava za pokretanje biznisa i sprovođenje ideja sa kojima su aplicirale za nepovratna sredstva ZZZCG, o potrebi edukacije, većoj informisanosti žena na ruralnom području o javnim pozivima na navedenu temu i sl..
Prisutni akteri su govorili takođe o aktuelnim temama važnim za rodnu ravnopravnost, kao što su: Rodno budžetiranje (ROB)i uticaj na zajednicu, orodnjenost javnih politika.
Konstruktivna diskusija doprinijela je ostvarivanju cilja okruglog stola veća informisanost i učešće građana i građanki u planiranju i pripremi budžeta.
Zapisnik i zaključke sa okruglog stola vodila je mr Rijalda Sulja – Udruzenje Za Razvoj CivilnogDrustva