Danas je u Bijelom Polju Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u saradnji sa Skupštinom Opštine Bijelo Polje organizovao sastanak sa odbornicima/cama SO Bijelo Polje.

Cilj ovog sastanka pored predstavljanja modela odluka i akata koji regulišu učešće građana i NVO u procesu donošenja odluka i saradnju NVO i lokalnih samouprava, je dobijanje komentara i sugestija odbornika u odnosu na rješenja sadržanim u modelima, mogućnostima njihovog prilagođavanja potrebama i kontekstu Opštine Bijelo Polje, kao i diskusija o tome koji od prilagođenih modela mogu biti upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

Da podsjetimo, Centar za razvoj nevladinih organizacija u saradnji sa Zajednicom Opština Crne Gore, Ministarstvom javne uprave, NVO Aktivnom Zonom i Udruženjem za razvoj civilnog društva (URCD), pripremio je 6 Modela odluka i akata koji regulišu učešće građana i NVO u procesu donošenja odluka i saradnju NVO i lokalnih samouprava.

Modeli odluka su pripremljeni u okviru projekta ,,Moja Zajednica-Snažna Zajednica“ koji CRNVO realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije, a koji kofinansira Ministarstvo javne uprave.
Ciljevi ovog projekta su usmjereni na razvoj i demokratizaciju lokalnih samouprava, kao i na jačanje njihove saradnje sa nevladinim organizacijama i građanima.

Pripremi modela prethodile su konsultacije sa lokalnim službenicima, predstavnicima NVO i građanima, o primjeni lokalnih propisa koji regulišu predmetne oblasti i na taj način bili su uključeni svi relevantni akteri iz sjevernog, centralnog i južnog regiona, kroz konsultativne sastanke, radionice, forume građana i njihove preporuke bile su polazna osnova za rad radne grupe koja je pripremila ove modele.

Predsjednik SO Bijelo Polje, g-din Abaz Dizdarević, pozdravio je prisutne učesnike događaja i kazao da opština ima jako kvalitetnu saradnju sa civilnom sektorom i CRNVO-a, ali i istakao da se veći dio modela odluka akata, koji su predstavljeni danas, već primjenjuje u lokalnom parlamentu, takođe da je rad bjelopoljske opštine jako transparentan, da o svemu što realizuju na lokalnom nivou građani se mogu informisati i preko web sajta, društvenih mreža, a uredno objavljuju javne pozive, oragnizuju javne tribine, debate. Istakao je da su nevladine organizacije već uzimale učešće u radu skupštine i svojim sugestijama doprinosile radu ovog doma, tako da se nadaju da će u budućnosti imati još aktivniji prsitup građana svim problemima koji muče našu zajednicu.

Koordinatorka programa Centra za razvoj nevladinih organizacija g-đa Lidija Knežević, predstavila je proces izrade modela i prezentovala 6 modela odluka i akata. Ona je istakla da su modeli pripremljeni u cilju podrške lokalnim samoupravama u procesu usaglašavanja njihovih akata sa novim rješenjima iz Zakona o lokalnoj samoupravi i unapređenja pravnog okvira za veće učešće NVO u donošenju odluka na lokalnom nivou, kao i stvaranja podsticajnog ambijenta za saradnju crnogorskih opština i nevladinih organizacija.

Nakon prezentovanja modela prisutni odbornici uzeli su učešće na ovom događaju. Svojim konstruktivnim komentarima i sugestijama dali su doprinos uspješno realizovanom dogadjaju.

Na osnovu dobijenih komentara i sugestija sa sastanka radni tim CRNVO-a će u saradnji sa nadležnim sekretarijatom/ima prilagoditi modele potrebama opštine i pripremiti nacrte propisa, koji će biti ponuđeni na dalju proceduru.

Moderatorka na ovom događaju bila je predstavnica Udruženja za razvoj civilnog društva Mirsala Tomić.