Danas je u sali Skupštine Opštine Bijelo Polje Centar za razvoj nevladinih organizacija u saradnji sa Opštinom Bijelo Polje, Udruženjem za razvoj civilnog društva i Aktivnom Zonom, organizovao Javnu diskusiju “Prezentacija 6 Modela akata i odluka koji regulišu učešće gradjana i NVO u procesu donošenja odluka i saradnju NVO i lokalnih samouprava”.

Cilj javne diskusije bio je predstavljanje Modela predstavnicima lokalne samouprave, nevladinim organizacijama i gradjanima iz Bijelog Polja, kao i dobijanje komentara i sugestija svih aktera u odnosu na rješenja sadržanim u modelima, mogućnostima njihovog prilagođavanja potrebama i kontekstu Opštine Bijelo Polje.

Uvodni izlagači na javnoj diskusiji bili su:

– G-dja Saida Čikić, Sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu u Opštini Bijelo Polje;
– G-dja Lidija Knežević, Koordinatorka programa Centra za razvoj nevladinih organizacija;
– G-din Miloš Marković, Saradnik na programu Centra za razvoj nevladinih organizacija.

Moderatorka na javnoj diskusiji bila je Mirsala Tomić, Predsjednica Udruženja za razvoj civilnog društva.

Događaju je prisustvovalo 38 učesnika.

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, Ministarstvom javne uprave, NVO Aktivnom zonom i Udruženjem za razvoj civilnog društva pripremio je 6 modela odluka i akata i to:

– Model ,,Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova“;
– Model ,,Odluka o učešću predstavnika NVO u radnim grupama“;
– Model ,,Odluka o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija”;
– Model ,,Odluka o postupku davanja na korišćenje prostorija u vlasništvu opštine nevladinim organizacijama bez naknade”;
– Model ,,Odluka o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija” i
– Anex Modela ,,Poslovnik o radu Skupštine Opštine“.

Modeli su pripremljeni u okviru projekta ,,Moja zajednica-Snažna zajednica“ koji CRNVO realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije, a koji kofinansira Ministarstvo javne uprave. Ciljevi ovog projekta su usmjereni na razvoj i demokratizaciju lokalnih samouprava, kao i na jačanje njihove saradnje sa nevladinim organizacijama i građanima.

U konstruktivnoj atmosferi od učesnika dobijeni su konkretni komentari i sugestije u odnosu na rješenja sadržanim u Modelima, mogućnostima njihovog prilagodjavanja potrebama i kontekstu Opštine Bijelo Polje.

Na osnovu dobijenih komentara i sugestije radni tim CRNVO-a će u saradnji sa nadležnim sekretarijatom/ima prilagoditi Modele potrebama opštine i pripremiti nacrte propisa, koji će biti ponudjeni na dalju proceduru.